Fundusze Europejskie

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

COOKIES

1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisów internetowych strona www.forex-akademia.pl stosuje tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

c) utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

d) dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

3. W ramach naszych serwisów internetowych możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,

c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym jaki jest niniejszy Blog z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z Blogiem reklamodawców, przez firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH NA ROK 2020/2021

 INFORMACJA DLA RODZICÓW O ZASADACH

REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA

Podstawa prawna:

1.     Rozdział 2 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148).

2.     Zarządzenie nr 2/2020 Burmistrza Gminy-Miasta Działdowo z dnia 16 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina-Miasto Działdowo.

I.     Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok 2020/2021.

1.    Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w Zarządzeniu nr 2/2020 Burmistrza Gminy-Miasto Działdowo z dnia 16 stycznia 2020 r.

II.     Zasady ogólne:

1.      W postepowaniu rekrutacyjnym biorą udział:

a)    dzieci 3,4,5 i 6-letnie (urodzone w latach 2017 – 2014),

b)    dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny zamieszkałe na terenie Gmina Miasto Działdowo.

2.      Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zamieszkałych poza Gminą-Miastem Działdowo mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka dopiero w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami.

3.      Postępowanie rekrutacyjne do grup ogólnodostępnych przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.

4.      Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolach nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.

III.     Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu.

IV.     Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego:

1.      Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.

2.      We wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują wybrane przedszkola według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej. Przedszkole wskazane na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie nazwane jest przedszkolem pierwszego wyboru.

3.      Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola składa się do dyrektora wybranego przedszkola. Może być on złożony nie więcej niż do trzech wybranych przedszkoli.

UWAGA: tylko jedno przedszkole może być przedszkolem pierwszego wyboru i we wszystkich złożonych wnioskach do poszczególnych przedszkoli kolejność wyboru przedszkola musi być taka sama.

UWAGA: przedszkole pierwszego wyboru nie przekazuje wniosków do pozostałych wskazanych przedszkoli.

4.      Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów oraz oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów określone w załącznikach do wniosku.

5.      Wszystkie oświadczenia stanowiące załącznik do wniosku składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

6.      Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.

7.      Komisja rekrutacyjna ustala i podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz ustala i podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola. Uwaga: kandydat zakwalifikowany nie oznacza, że dziecko zostało przyjęte do przedszkola.

8.      Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może;

a)    żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),

b)    zwrócić się do Burmistrza Miasto Działdowo o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.

9.      Burmistrz Miasta Działdowo w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach:

a)   korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,

b)   może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji,

c)   może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka bądź miejscu zamieszkania.

10.   W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.

11.   Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli uczęszczania dziecka w każdym przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane w wyznaczonym terminie podanym w harmonogramie.

UWAGA: nie złożenie lub złożenie woli uczęszczania dziecka do przedszkola po terminie jest równoznaczne z rezygnacją przyjęcia dziecka do przedszkola.

12.   Komisja rekrutacyjna przyjmuje na wolne miejsca dziecko do przedszkola, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu oraz podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

13.   W sytuacji uzyskania przez kandydatów takiej samej ilości punktów decydujące będzie uwzględnienie zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny.

14.   W przypadku nieprzyjęcia dziecka do przedszkola rodzice mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni. Rodzice mogą wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor przedszkola w terminie 7 dni rozpatruje to odwołanie.

15.   Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego Burmistrz Miasta Działdowo wskazuje dla dzieci nieprzyjętych dla których gmina ma obowiązek zapewnienia miejsc przedszkola dysponujące wolnymi miejscami.

V.     Zapisy dzieci do przedszkola trwają od 03 lutego do 28 lutego 2020 r. Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola można pobierać w sekretariacie przedszkola lub na stronie przedszkola  https://przedszkole5dzialdowo.pl w zakładce „Rekrutacja”

TERMINARZ REKRUTACJI:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania uzupełniającego

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

03 luty - 28 luty 2020r.

do godz. 1500

20 kwiecień - 06 maj 2020r.

do godz. 1500

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe.

02 marzec - 05 marzec 2020r.

do godz. 1500

07 maj - 08 maj 2020r.

do godz. 1500

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych

i kandydatów niezakwalifikowanych

06 marzec 2020r.

o godz. 900

11 maj 2020r.

o godz. 900

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

06 marzec – 12 marzec 2020r. od godz. 915 do godz. 1500

11 maj – 15 maj 2020r.

od godz. 915 do godz. 1500

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych

i kandydatów nieprzyjętych

16 marzec 2020r.

o godz. 900

18 maj 2020r.

o godz. 900


DO PRZEDSZKOLA PRZYJMUJE SIĘ KANDYDATÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY-MIASTA DZIAŁDOWO.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających w/w warunek, niż liczba wolnych miejsc, pod uwagę brane są następujące kryteria, którym będą przyznane wartości punktowe:

Lp.

KRYTERIUM USTAWOWE

1.

Wielodzietność rodziny kandydata*

2.

Niepełnosprawność kandydata

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

6.

Samotne wychowywanie kandydata**

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą


*wielodzietność rodziny – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci,

**samotne wychowywanie dziecka – oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

Lp.

KRYTERIA DODATKOWE USTALONE PRZEZ ORGAN PROWADZĄCY

1.

Pozostawanie obojga rodziców/ opiekunów prawnych w zatrudnieniu lub prowadzenie działalności gospodarczej lub prowadzenie działalności rolniczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym.

2.

Pozostawanie jednego z rodziców/ opiekunów prawnych w zatrudnieniu lub prowadzenie działalności gospodarczej lub prowadzenie działalności rolniczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym.

3.

Kontynuowanie w kolejnym roku szkolnym lub wcześniejsze uczęszczanie do przedszkola pierwszego wyboru rodzeństwa kandydata.

4.

Rozliczanie podatku dochodowego przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata wg miejsca zamieszkania na terenie Gminy-Miasto Działdowo.

VI.            Informacja uzupełniająca:

1.      Jako wniosek niepełny lub błędnie wypełniony uznaje się:

a)      brak pełnych danych osobowych - pkt I wniosku;

b)      wskazanie dwóch lub więcej przedszkoli jako placówki pierwszego wyboru – pkt II wniosku;

c)      brak dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów ustawowych – pkt III wniosku;

d)       brak oświadczeń lub oświadczenia wypełnione niezgodnie ze stanem faktycznym – pkt IV wniosku.Wniosek do pobrania