Fundusze Europejskie

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

COOKIES

1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisów internetowych strona www.forex-akademia.pl stosuje tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

c) utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

d) dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

3. W ramach naszych serwisów internetowych możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,

c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym jaki jest niniejszy Blog z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z Blogiem reklamodawców, przez firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

Koncepcja pracy Przedszkola nr 5 w Działdowie


Spis treści:

 1. Podstawa prawna …………………………………………………………………………………str.3

 2. Cele koncepcji pracy przedszkola…………………………………………………………..str.3

 3. Wizja placówki………………………………………………………………………………………str.4

 4. Misja placówki……………………………………………………………………………………….str.4

 1. Mocne strony przedszkola ……………………………………………………………….str.5

 2. Słabe strony przedszkola………………………………………………………………….str.5

 1. Kierunki rozwoju przedszkola………………………………………………………………..str.6

 2. Kierunek realizacji koncepcji…………………………………………………………………..str.7

 3. Cele strategiczne koncepcji pracy przedszkola………………………………………str.12

 4. Model absolwenta…………………………………………………………………………………str. 14


I.PODSTAWA PRAWNA

Koncepcja pracy przedszkola opracowana na podstawie:

 1. Rozporządzenia MEN z dnia 07.10.2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324, Dz. U z dnia 14.05.2013 poz. 560),

 2. 2. Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008r. – Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego (Dz. U. z 2009r. Nr 4, poz. 17),

 3. Statutu Przedszkola Miejskiego nr 5 w Działdowie

II. CELE KONCEPCJI PRZEDSZKOLA

1.Diagnozowanie umiejętności i wiadomości dzieci, dbałość o ich wszechstronny rozwój.

2.Rozwijanie u wychowanków takich cech charakteru, jak: dobroć, empatia, otwartość, zaradność, odporność emocjonalna, samodzielność, wiara we własne możliwości, umiejętność współdziałania.

3.Stwarzanie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w środowisku rodzinnym i przedszkolnym:

- Wspomaganie rodziców w wychowaniu dziecka,

- Efektywne angażowanie rodziców do realizacji zadań określonych w koncepcji.

4.Promowanie działalności przedszkola w środowisku lokalnym.

5.Opracowanie i wdrożenie systemu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

6.Doskonalenie procesów wspomagania i edukacji dzieci, w tym poszerzenie nowatorstwa pedagogicznego w przedszkolu.


II. WIZJA PLACÓWKI

 1. Jesteśmy kreatywni, otwarci i ciekawi świata.

 2. Przedszkole jest przyjazne dziecku, rodzicom, środowisku. Jest miejscem radosnej zabawy i bezpiecznego poznawania świata, gwarancją sukcesu na starcie w dorosłość.


III. MISJA PLACÓWKI

Ideą działania naszego przedszkola jest skoncentrowanie się na indywidualnym twórczym rozwoju dziecka, z uwzględnieniem jego aktywności w sferze fizycznej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej.

Jesteśmy placówką otwartą na potrzeby i zainteresowania dziecka. Wspieramy jego aktywność i kreatywność , pomagamy w rozwoju jego talentów, wspieramy w pokonywaniu trudności i barier. Promujemy zdrowy i aktywny tryb życia, w zgodzie z sobą i środowiskiem.

Nasze przedszkole to miejsce, w którym panuje pozytywny klimat emocjonalny – dzieci chętnie do nas przychodzą i znakomicie się tu czują.

Zapewniamy dobrze zorganizowane, atrakcyjne zajęcia w bogato wyposażonym, estetycznym i bezpiecznym otoczeniu. Nasze przedszkole zabiega o partnerstwo z rodziną w wychowaniu dziecka.

Wyznajemy motto: „Jestem Działdowianinem, Polakiem, Europejczykiem; jestem częścią świata” z pokreśleniem tradycji rodzinnych, regionalnych i narodowych.

Dziecko w naszym przedszkolu:

czuje się bezpiecznie, jest optymistyczne, wesołe, otwarte,

jest akceptowane takie, jakie jest,

ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces,

jest ciekawe poznawczo i aktywne twórczo, kreatywne, chętnie podejmuje nowe wyzwania,

uczy się dostrzegać swoje mocne strony, buduje pozytywny obraz samego siebie,

uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi, współpracować z innymi,

poznaje swoje prawa i obowiązki,

osiąga dojrzałość szkolną na wymaganym poziomie, gwarantującą z powodzeniem rozpoczęcie nauki w szkole.


A. MOCNE STRONY PZEDSZKOLA:


Wykwalifikowana kadra przedszkola, wszyscy nauczyciele mają studia wyższe; większość nauczycieli posiada stopień n-la dyplomowanego;

Atrakcyjna oferta edukacyjna;

Autorskie programy pracy;

Zajęcia dodatkowe dostosowane do umiejętności dzieci;

Wysoki poziom pracy wychowawczo-dydaktycznej;

Ciekawe, nowoczesne metody pracy;

Udział dzieci w konkursach, przeglądach i akcjach na skalę ogólnopolską;

Dobry klimat i atmosfera w Przedszkolu;

Dobre wyposażenie w pomoce i zabawki;

Odpowiednie przygotowanie dziecka do szkoły;

Szeroka współpraca ze środowiskiem lokalnym;

Wysoki poziom zadowolenia rodziców-powodzenie placówki w środowisku;

Skuteczne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa: określone procedury bezpieczeństwa dzieci;

Smaczne i zdrowe żywienie dzieci, przestrzeganie procedur przygotowywania posiłków; stosowania zasad wynikających z systemu HACCP;

Dokonywane są przewidziane prawem przeglądy budynku, placu zabaw, urządzeń gazowych, elektrycznych i p.poż.


B.SŁABE STRONY PRZEDSZKOLA

Brak pomieszczenia wykorzystywanego do konsultacji z rodzicami; do przygotowywania się do zajęć przez nauczycieli;

Brak pomieszczeń na zajęcia dodatkowe;

Niewystarczająca ilość sprzętu komputerowego do pracy personelu.



V. KIERUNKI ROZWOJU PRZEDSZKOLA



Tworzenie warunków do indywidualnego i wszechstronnego rozwoju każdego dziecka, zgodnie z jego możliwościami i potrzebami,



Modelowanie, projektowanie, pobudzanie zdolności dziecka poprzez stosowanie metod wyzwalających jego aktywność,



Wzmacnianie Pozytywnego wizerunku przedszkola w środowisku lokalnym poprzez upowszechnianie osiągnięć oraz rozszerzanie ofertyedukacyjnej.


VI. KIERUNKI REALIZACJI KONCEPCJI


PRACA Z DZIEĆMI





ZADANIA





FORMA REALIZACJI



TERMIN



OSOBA ODP.



UWAGI



Adaptacja dziecka w przedszkolu



Rozpowszechnienie informacji prezentującej działalność przedszkola



Realizacja „Programu adaptacyjnego”



Organizowanie warunków działalności przedszkola pozwalających na zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i akceptacji przedszkola przez dzieci i rodziców.





Od marca każdego roku





Od czerwca każdego roku



Cały rok



Dyrektor, wyznaczone

n – lki



n – lle dzieci młodszych






Diagnoza przedszkolna



Diagnozowanie umiejętności, potrzeb poprzez obserwację dzieci, analizę wytworów działalności dziecięcej



Diagnozowanie umiejętności dzieci na podstawie analizy wywiadu z rodzicami





Diagnoza wstępna,

śródroczna,

końcowa

wrzesień





Wszystkie nauczycielki






Wspomaganie i edukacja dzieci





















  






Dostosowanie wyposażenia sal do potrzeb rozwijania potencjału dzieci



Umożliwianie dzieciom swobodnego wyboru aktywności zabawowej



Realizacja programów autorskich zatwierdzanych na dany rok przedszkolny







Stwarzanie warunków do autoprezentacji swoich zainteresowań, hobby na forum grupy, przedszkola



Uczestniczenie w konkursach przedszkolnych i ogólnopolskich



Wg potrzeb

Cały rok




Cały rok








Cały rok







Wszystkie nauczycielki













Nauczyciele – autorzy











Wszystkie nauczycielki











Uczenie dzieci wyrażania uczuć i emocji



Wykorzystanie naturalnych sytuacji do rozpoznawania i radzenia sobie przez dzieci z emocjami



Wykorzystanie bajek w rozpoznawaniu, nazywaniu emocji



Rozwijanie odporności emocjonalnej poprzez uczestniczenie w prezentacjach artystycznych, scenicznych przed zaproszonymi gośćmi













Cały rok











Wszystkie nauczycielki








Rozwijanie pożądanych cech charakteru





Opracowanie wspólnie z dziećmi „Kodeksu grupowego”



Przybliżenie dzieciom „Praw dziecka”



Opowiadanie bajek w kontekście kształconych cech charakteru



Wykorzystywanie zabaw kształtujących charakter



Wprowadzenie i modyfikowanie, systemów motywacyjnych” zgodnie z możliwościami

i potrzebami dzieci





wrzesień











Cały rok













Wszystkie nauczycielki






  

Promowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia



Realizowanie programu profilaktyki przedszkola



Realizowanie ogólnopolskiego programu

Bezpieczne przedszkole-bezpieczne dziecko” 



Cały rok



Wszystkie nauczycielki





 Nauczyciele - autorzy









PRACA Z RODZICAMI





ZADANIA





FORMA REALIZACJI





TERMIN



OSOBA ODP.



UWAGI



Poszukiwanie efektywnych sposobów komunikacji z rodzicami



Ustalenie konsultacji pedagogicznych nauczyciela

z rodzicami





Zapraszanie rodziców na zajęcia otwarte



Zapraszanie na uroczystości przedszkolne





Organizowanie spotkań rodziców z psychologiem i pedagogiem





Prezentowanie na tablicach, stronie internetowej dla rodziców ciekawych publikacji, gotowych rozwiązań i podpowiedzi do różnych sytuacji pedagogicznych i wychowawczych





Aktywizowanie członków Rady Rodziców do przekazywania informacji pozostałym rodzicom o planowanych działaniach przedszkola







Wrzesień każdego roku







2 razy w roku


Wg kalendarza imprez





2 – 3 razy w roku szkolnym





Na bieżąco










Cały rok



Wszystkie

 n – ki






Wszystkie

 n – lki









Odp. N – lka

Psycholog, pedagog







Odp. N – lki




Dyrektor

Przewodniczący Rady Rodziców





Włączanie rodziców

w działania przedszkola



Angażowanie rodziców w życie przedszkola i grupy (uroczystości, konkursy)




Angażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola np.:

 • Pomoc w naprawie sprzętu przedszkolnego

 • Gromadzenie materiałów do kącików tematycznych

 • Pomoc w przygotowaniu rekwizytów do uroczystości

 • Pomoc w wykonaniu strojów

 • Sponsoring



Współorganizowanie przedsięwzięć:

Cała Polska czyta dzieciom”

Góra grosza”






Cały rok





Wg planu



Wszystkie n – lki,

dyrektor





odp. N - lki








PRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM





ZADANIA





FORMA REALIZACJI





TERMIN



OSOBA ODP.



UWAGI


Przybliżenie założeń pracy placówki w środowisku lokalnym


Zapraszanie innych placówek oświatowych na uroczystości przedszkolne, teatrzyki



Zapraszanie władz samorządowych do udziału w wydarzeniach przedszkola



Prezentowanie działalności przedszkola w lokalnej gazecie



Udział dyrektora w sesjach Rady Gminy i przedstawianie nurtujących problemów przedszkola





Wg planu imprez i uroczystości




Cały rok









2 – 4 razy w roku


Dyrektor, wszystkie n - lki




Udział

w akcjach charytatywnych na rzecz środowiska lokalnego





Udział dzieci w organizowanej akcji „Szlachetna paczka”



 „Góra grosza”



Udział dzieci w zbiórce rzeczy, żywności dla zwierząt z fundacji „Emir”



Udział w  dzieci w występach na rzecz „Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy”




Zbiórka nakrętek finansujących wczasy rehabilitacyjne, sprzęt dla dzieci niepełnosprawnych




Akcja „Sprzątanie Świata” – promowanie zagadnienia ekologii



Grudzień





 Grudzień


Styczeń

luty




 Styczeń






Cały rok


Dyrektor, wszystkie n – lki





Personel przedszkola




n – lki, społeczność przedszkolna






Współpraca

 z Miejskim Domem Kultury

 Uczestniczenie w imprezach organizowanych przez MDK



Udział dzieci w organizowanych gminnych konkursach plastycznych, recytatorskich



Wg zaproszeń






Cały rok

Dyrektor wszystkie

n – lki











Współpraca z

 Biblioteką Miejską



Uczestniczenie w zajęciach bibliotecznych



Udział w konkursach organizowanych przez bibliotekę



Uczestniczenie w akcji społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”, słuchanie bajek czytanych przez pracowników instytucji wspomagających rozwój dziecka





3 razy w roku lub częściej



Wg zaproszeń







maj



Dyrektor, wszystkie

n – lki






Współpraca

z Komendą Policji

Uczestniczenie w akcji

 „ Bezpieczny przedszkolak”



Organizowanie cyklicznych spotkań z funkcjonariuszami policji nt. „ Bezpieczeństwo w domu, przedszkolu, na podwórku i na drodze”



Uczestniczenie w konkursach wiedzy i plastycznych organizowanych we współudziale Powiatowej Komendy Policji oraz Straży Miejskiej



Kontrola autobusów przed wyjazdem na wycieczki z dziećmi


Wrzesień – październik



Wg planu spotkań







Wg zaproszeń




Wg planu wycieczek



Dyrektor

Wszystkie

n –lki






Współpraca

z Parafią

Uczestniczenie dzieci w katechezie



Udział dzieci w „Jasełkach”




Organizowanie spotkań

 z wolontariuszami, księżmi i  zapraszanie do udziału w wydarzeniach przedszkolnych



2 razy w tygodniu



Grudzień





Wg planu

spotkań

Dyrektor

Wszystkie

n – lki






Współpraca ze Szkołą Podstawową nr 3 i Gimnazjum nr 2


Uczestniczenie dzieci w spotkaniach, zajęciach organizowanych przez szkoły





Wg zaproszeń i planu spotkań


Dyrektor wszystkie n-ki




Współpraca z PP

Współpraca z psychologiem na życzenie rodziców.




Spotkanie psychologa z rodzicami i nauczycielami w przedszkolu – wykład, pogadanka

Wg planu

spotkań lub potrzeb

Wszystkie

n - lki




Współpraca ze Strażą Pożarną

Wycieczka do siedziby Straży Pożarnej - prelekcje związane z bezpieczeństwem

Kwiecień, maj

4-6 latki

n - lki




Współpraca z Pocztą Polską

Wycieczka dzieci na pocztę – poznanie budynku, rozmowa z pracownikami, poznanie funkcji poczty

Wg tematyki zajęć

Wszystkie dzieci

n - lki




Współpraca z Pogotowiem Ratunkowym i PCK

Spotkanie z ratownikami medycznymi i wolontariuszami PCK – pokaz i nauka udzielanie pierwszej pomocy




Wg tematyki zajęć

4-6 latki

n - lki




Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej

Organizacja zbiórki książek i zabawek dla dzieci z rodzin niżej uposażonych finansowo




Listopad, grudzień

n - lki




Współpraca z lokalnymi zakładami pracy (np.: szewc, krawcowa, fryzjer itp.)

Organizacja wycieczek w celu zapoznania dzieci z charakterem wykonywania danego zawodu (nie tylko rodziców)




Wg tematyki zajęć




n - lki




Współpraca z Nadleśnictwem Lidzbark

Spotkanie z leśnikiem w przedszkolu, pogadanki, wycieczka do szkółki leśnej




Wg planu

spotkań

n - lki




Współpraca z Urzędem Miasta

Zapoznanie z pracą i burmistrza i urzędników oraz zwiedzanie zamku

Wg zaproszeń

n - lki







VII. CELE STRATEGICZNE KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA

 1. Nauczanie i uczenie się:

 1. Realizowanie projektów edukacyjnych we współpracy z instytucjami wspomagającymi rozwój dziecka,

 2. Stosowanie metod pracy umożliwiających indywidualne podejście do poszczególnych dzieci,

 3. Umożliwianie rodzicom/prawnym opiekunom udziału w realizacji zadań, które podejmuje przedszkole,

 4. Rozwijanie zainteresowań poprzez kontakt ze sztuką, kulturą i sportem,

 5. Realizacja programów autorskich przez nauczycieli,

 6. Upowszechnianie Metody Dobrego Startu, koncepcji wspierania rozwoju dzieci

E. Gruszczyk-Kolczyńskiej; kinezjologii edukacyjnej, edukacji polisensorycznej, metody projektów, kinezjologii edukacyjnej Denisona, pedagogiki zabawy „Klanza”; muzykoterapii; gimnastyki twórczej R. Labana i K. Orffa, technik parateatralnych; metody I. Majchrzak; techniki mandali; metod aktywizujących,

 1. Bogacenie wachlarza oddziaływań wychowawczych, terapeutycznych w zakresie zaburzeń rozwoju psychospołecznego ( techniki relaksacyjne, bajkoterapia, skuteczne nagradzanie i karanie),

 2. Ujednolicenie oddziaływań domu rodzinnego i przedszkola.

 1. Opieka i wychowanie

 1. Wprowadzenie i realizacja treści kształtujących u dzieci nastawienie na współpracę i tolerancję w kontaktach z innymi dziećmi;

 2. Dostosowanie realizowane programu do możliwości indywidualnych wszystkich dzieci;

 3. Realizowanie programu wychowawczego i profilaktycznego przedszkola;

 4. Współpraca z MOPS i GOPS w celu udzielenia pomocy dzieciom;

 5. Prowadzenie badań opinii rodziców w zakresie ich oczekiwań.

 1. Wspomaganie indywidualnego rozwoju dzieci:

 1. Popularyzacja idei „gotowość przedszkolna”;

 2. Możliwość indywidualnego rozwoju dziecka i osiągnięcie sukcesu;

 3. Budowanie pozytywnego obrazu samego siebie;

 4. Rozwijanie i wspieranie zainteresowań dzieci;

 1. Wspieranie nauczycieli w kreowaniu własnej osobowości zawodowej:

 1. Organizowanie szkoleń rady pedagogicznej na tematy wynikające z potrzeb nauczycieli;

 2. Wspieranie i zachęcanie nauczycieli do zdobywania nowych kwalifikacji i kolejnych stopni rozwoju zawodowego;

 3. Pomoc w tworzeniu nowoczesnego warsztatu pracy.

 1. Zarządzanie przedszkolem:

 1. Pozyskiwanie środków finansowych na rozwój przedszkola;

 2. Poprawa komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej;

 3. Stworzenie systemu promocji przedszkola w środowisku lokalnym;

 4. Dbanie o dobrą opinię przedszkola; wysoki poziom pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej, a także ciekawą ofertę edukacyjną.

 1. Baza i wyposażenie:

 1. Doposażenie o nowy sprzęt plac zabaw;

 2. Wzbogacenie zestawu strojów i dekoracji związanych z organizacją imprez w przedszkolu i środowisku lokalnym;

 3. Remont instalacji grzewczej i ogrodzenia oraz naprawa dachu;

 4. Zaprowadzenie ogrodu botanicznego na terenie ogrodu przedszkolnego;

VIII. MODEL ABSOLWENTA

Nasz absolwent jest:

dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych,

wykazuje motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego, rozwija swoje talenty,

jest aktywny, samodzielny,

twórczy i otwarty,

wrażliwy estetycznie, zna zasady kultury, normy współżycia społecznego i zachowania,

ma pozytywny obraz własnego „ja”,

umie wyrażać i kontrolować swoje emocje, umie radzić sobie w sytuacjach trudnych,

stosuje zasady bezpieczeństwa, higieny, dbałości o własne zdrowie i sprawność fizyczną,

ma bogatą wiedzę o środowisku, jego zasobach i ich ochronie,

odróżnia dobro od zła, jest tolerancyjny, chętnie współpracuje z innymi ludźmi, respektuje ich prawa,

ma poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem.


Niniejsza koncepcja pracy jest:

 1. Ukierunkowana jest na zapewnienie wszechstronnego rozwoju dziecka, a zwłaszcza rozwoju twórczej aktywności;

 2. Uzupełnieniem zadań określonych w Statucie Przedszkola Miejskiego nr 5 w Działdowie;

 3. Zmiany mogą być dokonywane na wniosek Rady Pedagogicznej, Dyrektora, Rady Rodziców;

 4. Obowiązuje od dnia zatwierdzenia: 29.08.2014r.