Fundusze Europejskie

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

COOKIES

1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisów internetowych strona www.forex-akademia.pl stosuje tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

c) utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

d) dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

3. W ramach naszych serwisów internetowych możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,

c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym jaki jest niniejszy Blog z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z Blogiem reklamodawców, przez firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

 10zasadplakat rodzice plakat10zasadplakat uczniowie plakat
                                              Załącznik nr 1
                              do Zarządzenia nr……… dyrektora
                              Przedszkola nr 5  w Działdowie
 
REGULAMIN ORGANIZACJI ZAJĘĆ W CZASIE REŻIMU SANITARNEGO ORAZ ZASADY PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLA DO PRACY Z WYKORZYSTANIEM METOD I TECHNIK KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM  I ZWALCZANIEM  COVID-19
I. Przepisy ogólne

1. Regulamin organizacji zajęć w czasie reżimu sanitarnego oraz zasady przygotowania przedszkola do pracy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 określają sposób i tryb realizacji zadań Przedszkola nr 5 w Działdowie w okresie od 01 września 2020 do odwołania.
2. Od 1 września 2020 – w okresie funkcjonowania przedszkola w reżimie sanitarnym rozpoczyna się realizacja zadań przedszkola, w tym realizacja podstawy programowej  w trybie stacjonarnym, zgodnie z zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną tygodniowym planem zajęć, w tym z  wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
3. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w przedszkolu odbywają się zgodnie z zaleceniami  ustalonymi przez Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

   II. Zasady bezpiecznego zachowania w czasie przebywania w przedszkolu: w sali i na  boisku

1.Do przedszkola mogą uczęszczać wyłącznie dzieci, które nie mają objawów infekcji dróg oddechowych,  a ich domownicy nie podlegają kwarantannie lub izolacji domowej.
2.Ograniczony zostaje dostęp osób trzecich do budynku przedszkola.
3.Wszystkich  (nauczycieli i rodziców) wchodzących oraz przemieszczających się w przestrzeni wspólnej przedszkola lub w wyznaczonym obszarze obowiązują zasady osłaniania ust i nosa, dezynfekcji rąk  i zachowania dystansu.
Również na zewnątrz budynku należy unikać gromadzenia się.
Na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie przedszkola nauczyciele , pracownicy oraz rodzice/prawni opiekunowie oraz dzieci zachowują wymagany dystans, stosują się do zaleceń.
4.Wyznacza się odrębne wejścia do przedszkola  i ciągi komunikacyjne wewnątrz budynku:
a) Dzieci z grup I – V korzystają wyłącznie z wejścia w starej części przedszkola  i kierują się do swoich szatni, a  następnie do swoich sal.
b) Dzieci z grup VI-X korzystają z wejścia w nowej części przedszkola i kierują się do swoich szatni, a  następnie do swoich sal.
c) Wejście od boiska służy do komunikacji podczas przerw, zajęć wychowania fizycznego,  uczniom kierującym się na lub  ze  świetlicy i do biblioteki.
5.Kontakt z wychowawcą lub nauczycielem specjalistą jest możliwy po wcześniejszym umówieniu się na określona godzinę i w określonym przez nauczyciela miejscu (strefa dla rodzica).
6.Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze odbywają się w godzinach od 6.30 do 17.00, który uwzględnia w miarę możliwości zmniejszoną rotację grup pomiędzy salami ( podczas schodzenia się dzieci rano i rozchodzenia po południu). Wszelkie zmiany wynikające z konieczności zapewnienia podwyższonych standardów bezpieczeństwa są znane  rodzicom/prawnym opiekunom oraz wszystkim  pracownikom przedszkola.
7.Dzieciom nie wolno samowolnie  przekraczać wyznaczonych obszarów poruszania się.
8. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych dzieci spędzają przerwy na świeżym powietrzu na terenie przedszkola. Bezwzględnie zabrania się grupom wychodzenia poza teren przedszkola.
9.Z sali, w której przebywa grupa, są usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) oraz sprzęt elektroniczny  wykorzystywane podczas zajęć są dokładnie czyszczone lub dezynfekowane.
10.Zaleca się unikanie form pracy zespołowej, opartych na grach kontaktowych, szczególnie podczas ćwiczeń fizycznych.
11.Dziecko posiada własne przybory, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku przy, którym dziecko ma wyznaczone miejsce . Dzieci nie mogą wymieniać się przyborami plastycznymi między sobą.
12.Dzieci z grup I – X pozostawiają w przedszkolu podręczniki oraz karty obserwacji, z których korzystają codziennie.
W przypadku dłuższej choroby dziecka bądź pobytu w szpitalu materiały w grupie VII i VIII przekazywane są rodzicom/prawnym opiekunom.
13.Tylko dany nauczyciel może korzystać z wydań książkowych atlasów, słowników itp. Należy stosować podczas pracy ich elektroniczne odpowiedniki.
14.Sala jest regularnie wietrzona, co najmniej raz na godzinę, robione są przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. Nauczyciel opuszczający salę po zajęciach jest zobowiązany do uchylenia okien.
15.Dzieci  podczas zajęć i pobytu na świeżym powietrzu mogą korzystać z boiska, placu zabaw  lub terenów przyległych  przy zachowaniu dystansu między sobą oraz pod kontrolą nauczyciela prowadzącego zajęcia .
16.Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć jest regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości zostanie zabezpieczony przed używaniem.
17.Dziecko nie zabiera ze sobą do przedszkola zabawek, własnego jedzenia.
18.Dzieci pozostawiają okrycie wierzchnie w wyznaczonej szafce  w szatni. Zachowują przy tym zasadę dystansu.
19.W przypadku wystąpienia u dziecka/pracownika  objawów chorobowych w trakcie pobytu     w przedszkolu stosuje się odpowiednie procedury opisane algorytmiczne, stanowiące Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2  do niniejszych Zasad.
20.Rodzic/prawny opiekun po odebraniu dziecka z przedszkola niezwłocznie opuszcza teren przedszkola, w tym boiska, plac zabaw, tereny zielone.

III. Przygotowanie do nauczania hybrydowego lub systemu całkowitego kształcenia na odległość

1. W związku z możliwą koniecznością przejścia przedszkola na pracę w trybie kształcenia       na odległość - w ramach przygotowania się do zmiany trybu pracy - nauczyciele mają obowiązek poinformować rodziców/prawnych opiekunów o tej formie kształcenia  i przekazać do domu podręczniki.
2. Zajęcia będą się odbywały z wykorzystaniem komunikatora Messenger.
3. Aktywności określone przez nauczyciela w zadaniach on-line, potwierdzające zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dające podstawę do oceny pracy rodzica/prawnego opiekuna  z dzieckiem będą realizowane z wykorzystaniem materiałów dostępnych na stronach internetowych wskazanych przez nauczyciela, materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii oraz innych materiałów udostępnionych przez nauczyciela.
4. Kształcenie na odległość będzie odbywało się z zachowaniem właściwej higieny pracy umysłowej dzieci z uwzględnieniem ich możliwości psychofizycznych.
5. Zalecane jest wskazywanie dzieciom zadań obowiązkowych oraz zadań dodatkowych  dla chętnych. Zadania te z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji będą przekazywane nauczycielom.

IV. Zadania wychowawcy klas

1. Nauczyciele grup zbiorą informację dotyczące:
1) aktualnych telefonów i adresów mailowych dzieci i rodziców w swojej grupie,
2) preferowanych form komunikacji przy zdalnej realizacji programu nauczania  z wykorzystaniem np. komunikatorów, grup społecznościowych, poczty elektronicznej, platform  edukacyjnych,  
3) możliwości dostępu dziecka do sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu  w warunkach domowych w czasie trwania zajęć zdalnych. 
2. Wychowawcy klas ustalą sposób komunikowania się z rodzicami/prawnymi opiekunami dzieci i informację przekażą do dyrektora szkoły oraz nauczycieli specjalistów uczących  w danej grupie. 
3. Zebrane dane do szybkiego kontaktu z rodzicami przechowywane są wyłącznie  w sekretariacie przedszkola.
4. Nauczyciele przekażą rodzicom/opiekunom prawnym w terminie wskazanym przez dyrektora ( 31 sierpnia 2020 roku ) obowiązujące zasady związane z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Ponadto n-l przekaże informacje o zasadach pracy przedszkola w roku szkolnym 2020/21 i ustali sposób monitorowania obecności dzieci na zajęciach. Odebranie wiadomości jest równoznaczne z zapoznaniem się z obowiązującymi zasadami.
5. Wychowawca zorganizuje próbną wywiadówkę online z rodzicami uczniów w swojej klasie, informacje o liczbie rodziców obecnych na tym spotkaniu przekaże dyrektorowi szkoły.

V. Prawa i obowiązki nauczyciela

1. Nauczyciele na podstawie planów miesięcznych ustalają tematykę i termin miesięcznych materiałów do zrealizowania oraz wydrukowane przekazują do podpisu w sekretariacie przedszkola. W przypadku pracy zdalnej przekazują plany miesięczne mailem do sekretariatu przedszkola w celu wydrukowania.
2. Materiały przekazywane rodzicom/prawnym opiekunom dzieci będą zorganizowane zgodnie ze strategiami efektywnego uczenia (strategiami oceniania kształtującego), zadania wyzwalające aktywność dzieci, metody aktywizujące, informacja zwrotna, podsumowanie zajęć.
3. Kontakty nauczyciela z rodzicem/prawnym opiekunem dziecka będą podlegały obserwacji  w nadzorze pedagogicznym.
4. Nauczyciel wykonuje pracę zdalną w miejscu zamieszkania lub innym miejscu uzgodnionym z Pracodawcą. Nauczyciel jest zobowiązany do wykonywania pracy zgodnie z treścią umowy łączącej go z Pracodawcą oraz zakresem obowiązków.
5.  Ponadto nauczyciel zobowiązuje się do:
1) pozostawania dyspozycyjnym dla Pracodawcy w ustalonych godzinach pracy i przyjmowania do realizacji bieżących zadań przekazywanych nauczycielowi w ramach zakresu jego obowiązków, w szczególności z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej,
2) bieżącego informowania o wynikach swojej pracy oraz przedstawiania wyników swojej pracy dyrektorowi,
3) potwierdzania obecności w pracy w sposób określony przez Pracodawcę.
a) Nauczyciele przesyłają wiadomości do Dyrektora, jakie zadania przesłali uczniom  do wykonania oraz wszelkie przeprowadzane zajęcia w formie mail-a,
b) Pracownicy administracji, którzy wykonują pracę zdalną na bieżąco  za pośrednictwem środków masowego przekazu kontaktują się z Dyrektorem analizując wykonaną pracę. Wykonywane zadania zlecane przez jednostki zewnętrzne(np. kuratorium) są przesyłane drogą mailową, co również potwierdza obecność pracownika w pracy.
6. Pracownik zobowiązuje się zorganizować stanowisko do pracy zdalnej w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

        VI. Postanowienia końcowe

1. Przed i po zajęciach pracownicy niepedagogiczni zobowiązani są do dezynfekcji sal, w którym odbywały się zajęcia, w tym powierzchni  dotykowych – takich jak: poręcze, klamki, wyłączniki światła, gniazdka, zabawki oraz wszystkie powierzchnie płaskie, w tym blaty w salach.
2. Pomieszczenia są jest wietrzone na każdej przerwie.
3. W czasie zajęć pracownicy obsługi dezynfekują ciągi komunikacyjne, w tym powierzchnie dotykowe poręcze, wyłączniki światła, klamki.
4. Dezynfekcja jest odnotowywana w arkuszach codziennego monitoringu prac porządkowych.

 


 Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w Przedszkolu nr 5 w Działdowie

w czasie stanu epidemii w związku z COVID-19

          Procedura szczegółowo określa zasady i tryb postępowania w zakresie bezpieczeństwa na terenie Przedszkola nr w Działdowie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, z uwzględnieniem wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 ( IV aktualizacja ) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Uczestnicy:
Dyrekcja przedszkola,
Nauczyciele,
Pracownicy administracji i obsługi,
Rodzice /prawni opiekunowie dziecka.
Organ prowadzący przedszkole – Gmina-Miasto Działdowo,

Podstawa prawna:

art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.),
wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 z późn. zm.),
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Lp.

Zadania główne

Zadania szczegółowe

Osoba odpowiedzialna

Opis działań1.Przygotowanie placówki do przyjęcia dzieci

1. Ustalenie liczby grup dzieci w przedszkolu

Dyrektor przedszkola

Liczbę grup w przedszkolu ustala się z uwzględnieniem następujących wytycznych:

1) jedna grupa dzieci powinna przebywać w miarę możliwości w wyznaczonej i stałej sali;

2) do grupy przyporządkowani są w miarę możliwości ci sami opiekunowie;

3) w miarę możliwości nie należy angażować w zajęcia opiekuńcze nauczycieli i innych pracowników powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.2. Ustalenie maksymalnej liczby dzieci w danej grupie, które mogą przebywać w grupie, w tym wystąpienie do organu prowadzącego o wyrażenie zgody na zwiększenie liczby dzieci w grupie
Dyrektor przedszkola/ organ prowadzący przedszkole

W grupie może przebywać maksymalnie 25 dzieci, w grupach specjalnych zgodnie z zapisami w odpowiednim rozporządzeniu.

Maksymalną liczbę dzieci w poszczególnych grupach ustala się z uwzględnieniem następujących wytycznych:

Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci powinna wynosić co najmniej 15 m2. W przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia ulega odpowiedniemu zwiększeniu na każde kolejne dziecko, z tym że:

a) powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 1,5 m2, jeżeli czas pobytu dziecka nie przekracza 5 godzin dziennie.

Do ww. przestrzeni nie wlicza się pomieszczeń kuchni, zbiorowego żywienia, pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higienicznosanitarnych – np. łazienek, ustępów). Nie należy sumować powierzchni sal dla dzieci i przeliczać łącznej ich powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów w niej się znajdujących.2

Przygotowanie przedszkola przed przyjęciem dzieci

1. Zakup indywidualnych środków ochrony osobistej dla pracowników przedszkola, termometru (najlepiej bezdotykowego), płynu dezynfekującego do rąk, detergentów (do dezynfekcji sprzętu, zabawek

Dyrektor przedszkola/ organ prowadzący przedszkole

1. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy w razie konieczności zaopatruje się w indywidualne środki ochrony osobistej — jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia np. do przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka – adekwatnie do aktualnej sytuacji).

2. Przedszkole posiada termometr, najlepiej bezdotykowy.

2. Wywieszenie w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje

Dyrektor przedszkola

Instrukcje na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego:

https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/

https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/

3. Usunięcie z sal, w których będą przebywać dzieci, niektórych przedmiotów i sprzętu

Dyrektor przedszkola

Wyposażenie sal przedszkolnych, którego nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki), usuwa się z sal. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie myć, czyścić lub dezynfekować wg ustalonych harmonogramów.

4. Zabezpieczenie przed używaniem sprzętu na placu zabaw lub boisku

Dyrektor przedszkola

Jeżeli nie można zapewnić codziennej dezynfekcji sprzętu na placu zabaw lub boisku, odpowiednio zabezpiecza się go przed używaniem.

5. Bezpieczne korzystanie z wody pitnej

Dyrektor przedszkola

Zapewnia się korzystanie z wody pitnej przez dzieci pod nadzorem opiekuna.

6. Wyznaczenie i przygotowanie pomieszczenia lub obszaru, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych

Dyrektor przedszkola

Wyznacza się i przygotowuje (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie lub wydziela obszar, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych: wyznaczony kącik w każdej z sal od I do VIII, w przypadku grup specjalnych gabinet integracji sensorycznej).

7. Umieszczenie przy wejściu głównym do budynku pojemników z płynem dezynfekcyjnym oraz informacji o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk

Dyrektor przedszkola

Przed wejściem do budynku przedszkola umożliwia się skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk oraz zamieszcza informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe wchodzące do przedszkola.

8. Sporządzenie i wywieszenie listy numerów telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych

Dyrektor przedszkola

W łatwo dostępnym miejscu w przedszkolu umieszcza się listę numerów telefonów do: organu prowadzącego przedszkole, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej i służb medycznych.

9. Ścieżka szybkiej komunikacji z rodzicami

Dyrektor przedszkola

Zapewnia się sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami dzieci (przede wszystkim ustala się numer telefonu prywatny i do pracy).

3

Przyjmowanie dzieci do przedszkola

1. Do przedszkola wchodzi z dzieckiem wyłącznie jeden rodzic

Rodzice dzieci

1. Do przedszkola można przyprowadzić wyłącznie zdrowe dziecko (bez objawów chorobowych wskazujących na chorobę zakaźną). Osoba przyprowadzająca i odbierająca również musi być zdrowa.

2. Nie można przyprowadzić do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.

2. Dziecko nie przynosi do przedszkola zabawek

Rodzice dzieci

Dziecko nie może przynosić do przedszkola, ani z niego wynosić, niepotrzebnych zabawek oraz innych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami (w takim przypadku opiekunowie powinni zapewnić, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast rodzice powinni zadbać o regularne czyszczenie/ pranie/ dezynfekcję zabawki).

3. Dezynfekcja rąk przy wejściu do przedszkola

Rodzice dzieci

Rodzice oraz pracownicy przedszkola obowiązani są zdezynfekować dłonie przed wejściem do przedszkola, założyć rękawiczki ochronne oraz zakryć usta i nos.

4. Przekazanie informacji o stanie zdrowia dziecka

Rodzice dzieci

Rodzice obowiązani są przekazywać istotne informacje o stanie zdrowia dzieci.

5. Dystans społeczny

Rodzice dzieci

1. Rodzice przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola, jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.

2. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej podmiotu, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/ dziećmi lub w odstępie 1,5 m od kolejnego rodzica z dzieckiem/ dziećmi.

4

Zapewnienie warunków bezpieczeństwa w przedszkolu

1. Organizacja pracy przedszkola

Dyrektor przedszkola/ pracownicy obsługi

1. W miarę możliwości organizacyjnych należy zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwi nie spotykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci (np. obowiązują różne godziny zabawy na dworze).

2. Ogranicza się przebywanie w przedszkolu osób z zewnątrz. Ewentualne kontakty z takimi osobami odbywają się przy użyciu środków ochrony osobistej (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).

3. Pracownicy przedszkola zachowują dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni przedszkola, wynoszący min. 1,5 m.

2. Warunki bezpieczeństwa dzieci w budynku przedszkola

Dyrektor przedszkola/ pracownicy obsługi

1. Salę, w której organizuje się zajęcia, wietrzy się w czasie zajęć.

2. Pracownicy regularnie myją ręce wodą z mydłem. Dzieci regularnie myją ręce wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.

3. Nauczyciele organizują pokaz właściwego mycia rąk, przypominają o myciu rąk i dają przykład.

4. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie czyścić lub dezynfekować.

5. Zapewnia się bieżącą dezynfekcję toalet.

6. Utrzymuje się w czystości ciągi komunikacyjne, dezynfekuje się powierzchnie dotykowe (poręcze, klamki) i powierzchnie płaskie (blaty), klawiatury, włączniki. Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych.

7. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

3. Warunki bezpieczeństwa dzieci na zewnątrz przedszkola

Dyrektor przedszkola/ nauczyciele/ pracownicy obsługi

1. Dzieci korzystają z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich – optymalnie na terenie przedszkola.

3. Po powrocie do budynku przedszkola dzieci myją ręce.

4. Sprzęt na placu zabaw lub boisku czyści się regularnie z użyciem detergentu lub dezynfekuje, jeżeli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.

4. Spożywanie i przygotowywanie posiłków

Personel kuchenny przedszkola

1. Obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo należy wprowadzić zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, w miarę możliwości odległość stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe – środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mysia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

2. Rekomendowane jest zmianowe wydawanie posiłków. Czyszczenie blatów, stołów i poręczy krzeseł po każdym posiłku. Posiłki podawane w wielorazowych naczyniach i sztućcach myć w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze min. 60℃ lub wyparzać.

3. Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.

5. Warunki odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego

Rodzice dzieci, dyrektor przedszkola

W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w przedszkolu rodzic za zgodą dyrektora przedszkola może przebywać na terenie przedszkola z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych). Należy ograniczyć dzienną liczbę rodziców dzieci odbywających okres adaptacyjny w przedszkolu do niezbędnego minimum, umożliwiając osobom zachowanie dystansu społecznego co najmniej 1,5 m.

5

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem i stwierdzenia zakażenia u pracownika lub wychowanka przedszkola

1. Poinformowanie pracowników przedszkola o postępowaniu w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u siebie

Dyrektor przedszkola

1. Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownicy nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z dyrektorem przedszkola, ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem

2. Śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa

Dyrektor przedszkola

Na bieżąco.

3. Czynności w przypadku wystąpienia u pracownika niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem

Dyrektor przedszkola

1. Pracownika niezwłocznie odsuwa się od pracy.

2. Wstrzymuje się przyjmowanie do przedszkola kolejnych dzieci z grupy, w której u pracownika wystąpiły niepokojące objawy sugerujące zakażenie koronawirusem.

3. Powiadamia się właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

4. Powiadamia się organ prowadzący przedszkole.

5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, poddaje się gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w przedszkolu procedurami oraz dezynfekuje się powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

6. Stosuje się do zaleceń państwowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

7. Ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach przedszkola, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zaleca się im stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
4. Czynności w przypadku wystąpienia u dziecka objawów choroby

Dyrektor przedszkola

1. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby odizolowuje się je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 1,5 m odległości od innych osób.

2. Dokonuje się pomiaru temperatury ciała dziecka. W przypadku użycia termometru bezdotykowego – dezynfekcja po użyciu w danej grupie. W przypadku użycia termometru innego niż bezdotykowy – dezynfekuje się go po użyciu.

3. Niezwłocznie powiadamia się rodziców w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola, gdy temperatura dziecka wynosi 38,0 0 C .

4. Jeżeli u dziecka występują objawy sugerujące zakażenie koronawirusem stosuje się ust. 5-8.

5. Powiadamia się właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

6. Powiadamia się organ prowadzący przedszkole.

7. Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko, poddaje się gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz dezynfekuje się powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

8. Ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach przedszkola, w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie i zaleca się im stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

5. Czynności w przypadku wystąpienia koronawirusa u pracownika lub wychowanka przedszkola

Dyrektor przedszkola

1. Stosuje się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

2. Zawiesza się zajęcia w przedszkolu, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, na czas oznaczony na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.).

3. Zawiadamia się organ sprawujący nadzór pedagogiczny o zawieszeniu zajęć.